Gerçekçi Bir Perspektif İle Sendikal Örgütlenme

GERÇEKÇİ BİR PERSPEKTİF İLE SENDİKAL ÖRGÜTLENME..

Kapitalist Üretim İlişkilerinde sürdürülebilir ve belirleyici olan ve Sermaye Sınıfının erkinin devamının olmazsa olmaz ana unsuru, Artı-Değere olan gereksinim yani Emeğin Sömürülmesine duyulan ihtiyaçtır.
Sendikalar ve Örgütlenme Mücadelelerinin 1800'lü yıllarda ortaya çıkışı, işte bu kapitalist üretim tarzı ve gelişiminin sonucudur. Daha insani çalışma koşullarının kazanılmasını önceleyen bir amaç ile yaşanabilir ücret, sosyal hak ve menfaatlerin elde edilmesi talebiyle Sermaye Sınıfının dayatmalarının karşısında, çıkarlarının korunup geliştirilmesi için İşçilerin biraraya gelip kurdukları, varettikleri mücadele örgütlerinin adıdır "Sendika".
Sendikaların kurulup, gelişmesi süreçlerinde ve bugün geldiği nokta itibarıyla ; temel ortaya çıkış amacının dışında farklı tanım, misyon ve görev yükleme eğilimleri hep olagelmiştir.
Bu türden bakış ve değerlendirmelerin
Sapla Samanı Karıştırma Hadisesi olduğunu ve ülkenin gerçekliğiyle örtüşmediğini vurgulamak gerekir.
Oysa ki, Sendikaların ortaya çıkış gerekçekleri dün neyse bugün de aynı gerekçeler ve amaçlar.
Özellikle ülkemiz İşçi Sınıfının henüz Sendikal Örgütlenme noktasında içinde bulunduğu somut durum orta yerde dururken; işçilerin ellerindeki mücadele araçlarının daha nitelikli, kapsayıcı ve yeterli mücadele araçları haline getirilmesi görevi "öncelikli" olabilmelidir.
Sendikal Örgütlülük düzeyinin düşüklüğü hemen herkes tarafından bilinmekte olup, öncelikli ve unutulmaması gereken bir diğer husus ise,
İşçi Sınıfının değiştirici ve dönüştürücü rolünün ortaya çıkabilmesinin yolunun,Sendikal Örgütlenmelerden geçtiğini, "Yürütülecek Ve Yürütülecek olan Mücadele Süreçleri"nde  sınıfsal bilincin, farkındalığının yaratılması ve kavranarak geliştirilmesi noktasında, Sendikal Örgütlenmenin...
Bir Okul Olduğu Gerçeğidir.

04-12-2020/İZZET KUVANLIKLI /BANDIRMA