Sürüklenen Değil, Sınıfsal Refleskli Mücadeledir Aslolan..

Sürüklenen Değil, Sınıfsal Refleskli Mücadeledir Aslolan..

Yaşanmakta olan ve henüz geniş kitleler tarafından bilince çıkarılamayan bir alt üst oluş sürecinin içinden geçmekteyiz.
Kuşkusuz bu duruma son verilip, kısmen de olsa yaşanabilir bir iklimin yaratılıp, geliştirilmesi sürecini değerlendirirken,
Sınıfların karşıtlığı üzerinden şekillenen yaşam ve mücadelelerin, geçmişin deneyimlerini de gözardı etmeden, kullanılan dilin ve önceliklerin geniş yığınlar tarafından anlaşılabilir ve kapsayıcı olması yakıcı önemde olup,böylesi bir mücadele hattının örülebildiği oranda, demokratik değişim ve dönüşüm süreçlerine evrilebilmesinin şartlarının oluşacağı, olanaklı hale gelebileceği görülmeli ve içselleştirilmelidir.
Tersinin, boşa kürek çekmeye devam olacağı falcılık olmayıp,
Tarihin bizlere gösterdiğidir.
Artık günümüzde, salt Ekonomik taleplerin elde edilmesi,
İnsani Yaşamın sürdürülebilmesi için yeterli midir? Sorusuna verilecek yanıtlar ve kararlar, kuşkusuz geniş halk yığınlarının önümüzdeki süreçlerde nasıl ve hangi koşullarda yaşayacaklarının, pusulası olma özelliği taşıyacaktır.
Örneğin, 2021 yılının  başları ve geçtiğimiz ay bağıtlanan ve milyonlarca "Işçiyi ve Kamu  Emekçisini ilgilendiren Toplu Sözleşmeler" ile ilgili yaşanan süreç, en büyük işveren olan devlet karşısında,
Ekonomik hak ve menfaatler ile demokratik taleplerin elde edilip, geliştirilmesinin aracı olan Sendikaların teslimiyet içeren yaklaşımları orta yerde durmaktadır.
Kapitalist üretim süreçleri ve yönetim anlayışlarının dünya ile birlikte ülkemizde de giderek vahşileşen uygulamalarının dayatıldığı koşulların şekillendirdiği yaşam da,
Artık salt ekonomik talepler için sürdürülen mücadelelerin tek başına işçilerin ve emekçilerin tüm yaşamını olumsuz etkileyen süreçlerin, aşılabilmesi noktasında yetersiz kaldığı görülebilmelidir.
Nasıl bir anlayışla çıkış yolunun açılıp yürünmesi konusunun,
Ekonomik Demokratik ve Politik taleplerin bir bütünlük ve kararlılık içinde öne çıkarılmasından ve bu temelde, sınıfsal mücadele reflekslerinin harekete geçirilmesinden geçtiğini unutmamak,
Sınıf mücadelesi dinamikleri'nin öncelikli görevi olabilmelidir.
Mücadele'nin gelişip güçlenebilmesi, geniş yığınların desteğini alabilmesi ve mücadele'de her türlü sapmaya karşı, bir duruş ve tavrın geliştirilebilmesi konusunun da, canalıcı nitelikte
önemli olduğu,
Artık gözlerden uzak tutulmamalıdır..

06-09-2021/İZZET KUVANLIKLI /BANDIRMA