Tuvalet Medeniyettir, Bandırmalılar Robot Değildir.

Bandırma Belediye'sinin ÇİŞİ yok ? Çünkü ; Belediyemiz ve Kent Konseyimiz ROBOT !
BANDIRMA nın ÇİŞİ VAR !  TOLGA TOSUN - YÜCEL YILMAZ BAŞKAN... Diye yazı yazdım GERÇEK GAZETESİ nde. (  https://www.gercekbandirma.com/bandirmanin-cisi-var   ) Akabinde ;  yazının daha önceki yıllarda ‘ ÇİŞİM VAR ‘ mealinde yazdıklarım gibi, kadük kalacağını bildiğim için... ÇİŞİM VARRR ! Vatandaş feryatları duyulmayacağı için,  AKP’li Balıkesir B.Ş Belediye Başkanlığına ve Balıkesir Valiliğine de, CHP’li Bandırma Belediyesine de, alttaki ortak dilekçeyi  yazdım. 
“ VALİLİK MAKAMINA / BALIKESİR     B.Ş BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, /  BALIKESİR     BELEDİYE BAŞKANLIĞINA, / BANDIRMA
Talepçi : Ramazan NARİN  TLF. 05322600217 Serbest Gazeteci-Yazar.      Adresi :    Bandırma/Balıkesir
Konusu : TUVALETLER yaptırılması gerekliliği ve Belediye Meclislerinde görüşülmesi talebi...

                                                          AÇIKLAMALARIM : 
BANDIRMA İlçesi'nde, 1959 yılından beri, Belediye TUVALETİ yaptırılmadığından, 200 bine yaklaşan nüfusumuzun, halkın özellikle gezinti yerlerinde tuvalet ihtiyacını giderememesi veya, sağlığımızı olumsuz etkileyecek şekilde açıkta giderilmesi yüzünden, bir mağduriyetimiz söz konusudur.
Büyük Şehir olunduğundan beridir de, ne B.Ş. Balıkesir Belediyesi sahip ve sorumlu olduğu alanlarda, ne de Bandırma Belediyesi kendi sorumlu olduğu alanlarda, bu konuda bir yatırım yapmamıştır. Bandırma Sahil Bandı, Meydanları, Mendirek, Livatya Mevkii, Çamlık Mevkii, Askeri Çamlık, Seyir Terasları, Ana Caddeler-Alışveriş Merkezleri v.d yerlerde, Bandırma Halkı ( Yaşlılar, Kadınlarımız, Çocuklarımız, Hastalar v.d) TUVALET ihtiyacını, gereği gibi giderememektedir. Bu yüzden de ÇİŞİM VAR !-ÇİŞİM GELDİ ! gibi sesli ve yazılı muziplik gibi görünse de, işbu acil ihtiyaç, artık Bandırmanın başlıca gereksinimi ve sağlık sorunu haline dönüşmüştür.
Günümüz teknolojisinde, eleman çalıştırmaya dahi ihtiyaç duyulmayan sabit veya seyyar, kendi kendini temizleyen, maliyetleri gayet makul, MOB TUVALET ler vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için de, yeterli yasa ve yönetmelikler mevcuttur.
Bu sorunun giderilmesi, DEVLET GÖREVİ olup; Yerelde BELEDİYELERİN ve ilgili Devlet Kurumlarının görevidir. Bu görev ifa edilmeli ve halkın hizmetine, ücretsiz sunulmalıdır.
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘UMUMİ HELALAR’ konulu B100TSH0100005/5847 Sayılı, 01/05/2000 Tarihinde yayımlanan 2000/36 Genelgesi  ve mevcut yürürlükteki mevzuat uyarınca ;    
Halkın ihtiyaç duyduğu ve gereken yerlerde, ticari de olmayacak şekilde (ücretsiz ve hijyen)... TUVALETLERİ Yaptırmak, Belediye ve Başkanının görevleri arasındadır. 5393 S.Y Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak (engelliler dahil) VE ;  m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak ta, denetlemek te... Başkanın yetki ve sorumluluğudur.
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 1593 Madde 1 – Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir. Devlet Hizmetlerini, yerelde Belediyeler sunacaklardır. 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun " Sıhhi Teşkilat" başlıklı birinci babının, " Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler" başlıklı dördüncü fasıl, 20nci maddesinde, umumi mahallerde halkın sağlığına zarar veren amilleri izale, belediyelerin ifayla görevli oldukları görevler arasında sayılmıştır.

"Şehir ve Kasabalar Hıfzıssıhhası" başlıklı on birinci babın " Mecralar ve Müzahrefat İmhası" başlıklı ikinci fasıl, 249uncu maddede, belediyelerce şehir ve kasaba dahilinde kirlenmeye meydan vermemek üzere uygun mahallerde fenne uygun şekilde helalar tesis olunacağı ve mevcutların ıslah olunacağı, belediye teşkilatı olmayan yerlerde bu zorunluluğun köy ihtiyar heyetlerine ait olduğu, cadde ve sokaklarda, meskenler yakınında ve belediyelerce tayin edilecek hudutlar dahilinde açıkta def‘i hacet etmenin ( ihtiyaç giderme), kesin surette men edileceği,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun " Sıhhi Teşkilat" başlıklı birinci babının, " Vilayet Hususi İdareleri ve Belediyeler" başlıklı dördüncü fasıl, 20 nci maddede, umumi mahallerde halkın sağlığına zarar veren amilleri izale, belediyelerin ifayla görevli oldukları görevler arasında sayılmıştır.Şehir ve kasabalar ile köylerde yeterli miktarda umumi helanın bulunması, umumi helaların gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip olmaları, fert, toplum ve çevre sağlığının korunması, VALİLİKLERİN ve BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUĞUNDADIR...
19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" te, helalar, hela çukurları ve tasfiye tesislerine ilişkin olarak, genel hükümler, yerel koşullara göre seçilecek sistemlerin çeşitleri, helaların ve tasfiye tesislerinin yerleştirilmesi, yapı esasları, hesap esasları, tesislerin projelendirilmesi ve hesaplanması, dezenfeksiyon, işletme ve bakıma dair hükümler ile diğer hükümler bulunmaktadır. "TS 8357- Halka ve Müşterilere Açık WC‘lerin Sınıflandırılması ve Özellikleri" Standardında umumi helalarla ilgili özellikler verilmiştir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ;
Umumi Helalar  GENELGE (2000/36) sinde de ;   Fert, toplum ve çevre sağlığının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde; Şehir ve kasabalar ile köylerde, uygun mahallerde, ihtiyaca yetecek ölçüde ve miktarda, gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip umumi helaların belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince tesis edilmesi ve ettirilmesinin, Mevcut umumi helaların ıslah edilmesi ve ettirilmesinin, Cadde ve sokaklarda, bulvarlarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda, meskenler yakınında, belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince gerektiğinde İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin görüşleri alınarak tayin edilecek hudutlar dahilinde açıkta def‘i hacet etmenin (ihtiyaç giderme) kesin surette men edilmesinin, Belediyelerce kanalizasyonu yapılmış olan yerlerdeki umumi helaların atık suları ve sıvı atıklarının bu kanallara bağlanmasının, Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde, kanalizasyon ve umumi tasfiye (arıtım) tesisleri yapılıncaya kadar, umumi helaların, hela çukurlarının ve tasfiye tesislerinin, " Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" te öngörülen sistemler, yerleştirilme, projelendirme ve hesap, yapı, dezenfeksiyon, işletme ve bakım esasları ve ilgili hükümlerine uygun olarak tesis edilmesi ve işletilmesinin, Umumi helalarda oluşan sıvı atıklar ve atık suların, tekniğine uygun toplanmasının, çevre kirliliğine neden olmayacak, haşere ve vektörler ile temasını önleyecek, koku ve diğer faktörler açısından problem oluşturmayacak şekilde kapalı bir sistemle şehir kanalizasyonuna verilmesinin, şehir kanalizasyonu yok ise kanalizasyon ve umumi tasfiye tesisleri yapılıncaya kadar, " Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine, usulüne, tekniğine ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak izale ve bertarafının, Umumi helalarda içme ve kullanma suyu niteliğini haiz, sürekli akar ve basınçlı vaziyette su bulundurulmasının, Umumi helaların temiz ve bakımlı, tesisat ve malzemelerinin kullanılır ve çalışır vaziyette olmasının, Umumi helaların gerekli teknik ve hijyenik şartlar ile " TS 8357- Halka ve Müşterilere Açık WC‘lerin Sınıflandırılması ve Özellikleri " Standardındaki özelliklere uygun olmalarının, Belediye sınırları içerisindekiler için Türk Standartlar Enstitüsünün ilgili birimlerinden Hizmet Yeterlilik Belgesi alınması ve aldırılmasının, Umumi helalarla ilgili her şehir, kasaba ve köy için bir veya birden fazla sorumlu görevlendirilmesinin, Helaların yapımı, kullanımı, bakımı ve temizliği ile çevre ve toplum sağlığı açısından önemi, vücut hijyeni gibi konularda ilgililerin ve halkın eğitiminin temini; Konuya ilişkin, Valiliğinizce sürekli ve periyodik kontrol ve denetimlerin yapılması ve yaptırılması ; Kontrol ve denetim sonuçlarına göre,

Konuya dair yasaklara aykırı hareket edenler, zorunluluklara uymayanlar, alınmış olan tedbirlere uymayanlar, Uygun mahallerde, ihtiyaca yetecek ölçüde ve miktarda, gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip umumi helaları tesis etmeyen belediyeler ve köy ihtiyar heyetleri, Mevcut umumi helaları ıslah etmeyenler ve ettirmeyenler, Cadde ve sokaklarda, bulvarlarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda, meskenler yakınında, belediyeler ve köy ihtiyar heyetlerince tayin edilen hudutlar dahilinde açıkta def‘i hacet edenler (ihtiyaç giderenler), Umumi helaları temiz ve bakımlı, gerekli teknik ve hijyenik şartlara uygun bulundurmayanlar, Umumi hela atık suları ve sıvı atıklarını usulüne ve tekniğine ve ilgili mevzuatına uygun şekilde izale ve bertaraf etmeyenler, Umumi helalarla ilgili sorumlu/sorumlular görevlendirmeyenler, hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda, Valiliğinizce gerekli her türlü işlemin yapılması ve yaptırılması; 
Şehir ve kasabalar ile köylerde, yeterli miktarda umumi helanın bulunması, umumi helaların gerekli teknik ve hijyenik şartlara sahip olmaları, açıkta def‘i hacet etmenin (ihtiyaç giderme) önlenmesi, vücut hijyenine ilişkin halkın eğitimi için Valiliğinizce gerekli her türlü tedbirin alınması ve aldırılması; hususlarında bilgilerinizi ve gereğini, genelgemizin Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, Köy İhtiyar Heyetleri, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ve İliniz Kamuoyuna ve ilgili birimlere duyurulmasını arz ve rica ederim. ( Bu genelge halen yürürlükte olup, 81 İl Valiliğine, İl Sağlık Müdürlüklerine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüklerine, Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına-Basın ve Halkla İlişkiler Müşevirliğine...de görderilmiş olup, kaldırılmamıştır.)  

   Doç. Dr. Osman DURMUŞ     Bakan
SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğim ve sunduklarım üzere, re’sen de belirleyebileceğiniz nedenlerle ;  BANDIRMA İlçesi ve tüm mahallelerinde ihtiyaç olan UMUMA AÇIK TUVALET konusunda gerekenlerin yapılması hususunu, saygılarımla arz ve talep ederim. 15/06/2022  

    TALEPÇİ   Ramazan NARİN “

****
B.Ş ve Valilikten, henüz bir cevap alamadım. Ama Bandırma Belediyesi ;  30.06.2022 Tarihli-3489 Sayılı bir yazıyla, cevap verdi. Bandırma Belediyesi Başkan adına, Ozan ONUR imzalı bir CEVAP... Kamuoyunun ve Bandırmalıların bilgisine, Bandırmalıların takdirine sunuyorum ben de...
Öncelikle ;  cevap verilmesi, cevapta ‘talebiniz uygun görülmemiştir’ gibi tek cümle kullanılmayıp, eksik detaylı bilgilendirme yapılmasından dolayı, Belediyemize, ilgi ve hassasiyetlerine, teşekkür ederim.
En çok TUVALET ihtiyacı duyulan alanlar olarak ;   Sahil Bandını, Meydanları, Mendirek i, Livatya Mevkiini, kullanılan ÇAMLIK, henüz kullanılmayan Askeri ÇAMLIK, Seyir Terasları, Ana Caddeler (Ordu-Atatürk – Kurtuluş - İnönü - Kaşif Acar gb)  Alış-Veriş Merkezleri (Pazar kurulan yerler) ve Belediye meclisinin, mimarlarının, zabıtasının, müdürlerinin tespit edebileceği yerler demiştim.
Sayın Belediyemiz ; 6360 S. B.Ş Yasası gereğince, 5393 S. Belediye Kanununun 78/2 Mad’ne göre ;  sahil bandının-dolgu alanlarının B.Ş Belediyesine ait olduğunu, Askeri Çamlık Mülkiyetinin de B.Ş Belediyesine ait olduğunu... Balıkesir Valiliği (Defterdarlık) ve Balıkesir B.Ş Belediyesi arasında, 04.04.2017 Tarihinde imzalanan protokole göre de, sahil Bandının (10) yıl süreyle Balıkesir B.Ş Belediyesine tahsis edildiğini belirtmişlerdir.
Yani ; YETKİ ve SORUMLULUK u Valiliğe ve Büyük Şehir e vermişler, kendilerine ait yerler hakkında ise ; ne yazık ki bir şey dememişler.  Balıkesir i Adres göstermişler amenna. Keşke, duyarlı davranıp konuyu Belediye Meclisine getirip gündemde bir madde yapsaydılar, mecliste grubu bulunan CHP-AKP-MHP-İYİ PARTİ de bundan haberdar olsaydı... gündemin o maddesinde de, bir komisyon kurup, konuyu o komisyona havale etseydiler... Demek ki; MEDENİYET-TUVALET-ÇİŞ konusu, Belediyeye ciddi gelmemiş...
‘KALDER’ denilen bir sivil akıllıyı, Bandırma Belediyesini çağdaşlaştırmak ve dizayn ettirmek için, getirdiniz değil mi ? Ona bi ton paralar da ödediniz. Ne kadar çağdaşlaştınız, bilmiyorum... Yahu, size akıl verecek adamlara para ödeyeceğinize, o paralarla şimdiye kadar (40) tane... ücretsiz, mob, kendi kendini temizleyen tuvaletleri, MEDENİYET adına kurardınız ve bütün Bandırma’lıların hayır duasını, Bandırmaya gelip-gidenlerin de, takdirini kazanırdınız ! TUVALET, MEDENİYETTİR sayın yöneticiler !
Hatta KALDER size söylememiştir, ben diyeyim. İşbu MOB TUVALETLERİ maliyet olarak düşünüyorsanız (bence maliyet değil) içki ruhsatı-market-büfe-cafe ruhsatı verdiğiniz her tüzel veya özel kişiye, ruhsat şartı koşarsınız. Ya ücretsiz tuvaletler yaptırırlar, ya da bedelini öderler. 

Sahil bandındaki kafelerde, şehir kulübünde,kültür merkezinde, Subay Gazinosunda, İDO Terminalinde tuvalet bulunduğu... ido karşısı otoparkta, kapalı Pazar yerinde ise (2) adet umumi hela yaptırdıklarını (ama kalın ücretli ve ticarethane hüviyetinde) belirtmişlerdir ki, özürleri kabahatlerinden büyük olmuştur. İyi ki, evlerinizde tuvalet yok mu, oraları kullanın... dememişsiniz !  Malta Deresi Rekreasyonu, Edincik, Levent, 100. Yıl Mahallelerinde umumi tuvaletler bulundurulacağı vaadiniz de, şimdilik yerinde değildir. 10 yıldır yazıp çiziyorum bu sorunu, Balıkesir merkez dinledi ve ücretsiz umumi tuvaletler yaptı mesela... Peki, siz niçin direniyorsunuz umumi tuvalet yapmamak konusunda ? Anlaşılır değildir !   
Mevzuat böyle olduğundan denilerek te, Sahil Bandı ve Dolgu Alanlarında, Askeri Çamlık ta yapılacak tesisler hakkında, her türlü yetki ve sorumluluğu Balıkesir B.Ş Belediyesine aktararak, benim talebimin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, Belediyenin Umumi Tuvalet Projesi olduğunda belki, bu talebin değerlendirileceği...  tarafıma bildirilmiştir. 
Cevaplarınız ;  ne hayatın olağan akışına uygun, ne de yasal temellidir. 1959 yılından beri “onları da özel işletmecilere verdiğiniz”  (2) adet tuvalet ( kapalı Pazar yeri-ido karşısı otopark içinde) yaptığınızı ikrar etmişsiniz ! Eğer bu yaptıklarınızla övünüyor ve yeterli görüyorsanız, diyecek bişeyim yok ! 
Belirtilene göre ; 2027 yılına kadar bu ihtiyacın sorumlusu ve muhatabı Valilik ve B.Ş Belediye Başkanlığıdır da... (5) yıldır bu kurumlarımız, maalesef sahibi ve sorumlu oldukları ama Bandırmalıların kullandığı bu alanlarla ilgili, halkın ihtiyaçlarına dönük hiç bir yatırım ve hizmet vermemişlerdir. Bu açıklamanın geleceğini önceden öngördüğüm için, ben de ; yukarıda sunduğum dilekçemi, Balıkesir Valiliğine de sundum, Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanlığına da, sundum. Umarım onlardan da bir cevap veya yaptırım gelecektir de... Ben beklerdim ki ; Bandırma Belediyesi bir çalışma bir proje yapsın, sayın Valimizin ve sayın B.Ş. Belediye Başkanımızın önüne koysun ve Bandırmalıların bu ihtiyacını birlikte giderelim, biz de yer, tesisat, teknik imkan, lojistik v.s konularında çalışmalara katılalım diye bir teklif götürsün ve hizmet organizasyonunun önderliğini, Bandırmanın sahipliliğini yapsın. Topu taca atmak, sorumsuzluk duymak, Bandırma Belediyesine yakışmamıştır. Kaldı ki, bu sorun hakkında Valilik te, B.Ş Belediye Başkanlığı da, sorunun ve çözümün kendilerine iletilmesinden, bilakis memnuniyet duyacaklardır. Veya ben öyle düşünüyorum.
Bandırma Mendireğinde TUVALET acil ihtiyaçtır. Oraya yürüyüş yapanların, kayalıklarda oturanların hatta balık tutanların TUVALET ihtiyacını nasıl giderdiğini sayın Belediyemiz ve ilgililer acaba biliyorlar mı ? Bırakın sağda solda bira içki çay içmiş yürüyüşçüleri, kayalıklarda balık tutanların çişi gelince ne yaptıklarını biliyor musunuz mesela ? Erkekler için kolaydır değil mi ? Peki, çoluk-çocuk-kadın-kız-hasta-yaşlı açısından da, kolay mıdır sayın yöneticiler ? Ya peki, o mendirek ve sahil bandındaki kayalıkların, özellikle sabah saatlerinde akşamdan kalma asit kokularını sabah yürüyüşçülerinin genzine çekmesinden... memnun musunuz acaba ? Yakışıyor mu Bandırma ya ?
LİVATYA yı, Jandarma Altını saymıyorum bile. Oralar, bu konuda perişan bir haldedir. 

Peki, dolgu alanları ve sahil bandından sizi çıkardık ve sorumsuz yaptık ! Peki diğer saydığım yerler; (Meydanları, Mendirek i, Livatya Mevkiini, kullanılan ÇAMLIK, henüz kullanılmayan Askeri ÇAMLIK, Seyir Terasları, Ana Caddeler (Ordu-Atatürk – Kurtuluş - İnönü - Kaşif Acar Caddeleri, köylerimiz mahalleler,  Alış-Veriş Merkezleri Pazar kurulan yerler...) ne olacak ? Sahi, Pazartesi pazarında, Perşembe Pazarında v.d halkınızın ne yaptığından, haberiniz var mı ?  
Buralarda ben gitsem, seyyar veya sabit, kendi kendini temizleyen, sensörlü, modern MOB TUVALETLER alıp oralara kursam ve işletsem ne yapacaksınız mesela ? Ticaret yapamazsın, HAYRAT yapabilirsin diyecekseniz reğil mi ? Buyrun, kampanya yapalım o zaman. Bandırma’nın biton işadamı var, Rotaryenleri var, Lionsları var... gelsinler reklamlarını yapsınlar (10-20) tane MOB TUVALET getirip koysunlar. Ehh, sayın Belediyemiz su tesisatlarını yapar, sayın Valimiz de elektrik işini halleder mi diyelim ?
Hobi Bahçelerinde, lütfen bir su armatürü takanlar, isimlerini yazmış HAYRAT demişler ya, su parasını vermiyorlar ama, bir armatürle isimlerinin bedavadan reklamını yapıyorlar da, ucuzcuları değil, gerçek hayırseverleri, işbu tuvalet mevzuuna yönlendirebiliriz mesela...Buyrun ! 
Bandırma nın nüfusu şimdiden 200.000 e yaklaştı beyler... OSB nin mütevelli heyetindesiniz, ağır metal atık kimya OSB de kuruyorsunuz bölgemize. Fabrikalarda şimdiden 25.000 kişi çalışacak diyorsunuz, Bandırma nın nüfusunu da (10) yıl içinde 500.000 olarak kurguluyorsunuz ! Bu yollarla, bu meydanlarla, bu trafikle mi, bu tuvalet dahi olmayan şehircilik anlayışınız ile mi kurguluyorsunuz bunları ve bir de İL OLACAĞIZ diye gizli-saklı toplantılar yapıp, VİLAYET BANDIRMA hülyalarına kapılıyorsunuz şimdiden...Önce eksiklerimiz neler, alt yapı – üst yapı neler yapacağız diyor musunuz mesela ? 500.000 Nüfuslu Bandırma hülyasını, siyaset malzemesi yapmak iyi güzel de, beyninizde neden İL olmak, medeni-modern-mamur bir kent olmak hayali yok ?
Sayın Valim, Sayın B.Ş Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Bandırma Belediye Başkanım ; 1959 Senesinden beri TEK BİR umumi tuvalet yapmayan sayın siyasetten, sayın idareden... Bandırma halkı olarak, ücretsiz-hijyen ve gereken her yerde, tuvaletler istiyoruz ve bunları yapmak da sizin göreviniz arkadaş. Livatya da, Mendirek te, Sahil Bandında, Kayalıklarda b.k ve sidik kokuları duymak, asitini teneffüs etmek istemiyoruz ! Yasalar, bunları yapacaksınız demiş size... İster Büyük Şehir Belediye Başkanı olun, isterseniz küçük şehir Belediye Başkanı olun, ister Vali, ister Kaymakam olun... (Tüm siyasi partiler ve başkanları, siz de sorumlusunuz!) sizi sevmemizi, sizi saymamızı ve ilerde sizleri hatırlamamızı istiyorsanız, talep dilekçemi lütfen tekrar okuyup... kadınlarımızın, çocuklarımızın, hasta ve yaşlılarımızın sokaklara çıktıklarında, sizin etkinliklerinize gelip-gittiklerindeki tuvalet ihtiyaçlarını, lütfen sunduğum KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN MOB TUVALET leri inşaa ederek, ücretsiz giderin efendim ! Hükmettiğiniz bütün paralar, o ücret almayacağınız halka aittir.

Bandırmalılar robot değildir.

 Bandırma Belediyesinin ÇİŞİ yok olabilir, ama Bandırmalıların pek çok yerde, ÇİŞİ var, geliyor efendim ! Başkanlarımızı ve idarecilerimizi, saygıyla selamlıyorum !  

 06/07/2022/ RAMAZAN NARİN / NOGAYTÜRK