İnsanlığın Sorunu: Yabancılaşma

İNSANLIĞIN SORUNU: "Yabancılaşma"
De­ğer­li Dost­lar...
İnsa­nın se­rü­ve­ni mil­yon­lar­ca yıl önce baş­la­dı. Yer­yü­zü de­di­ği­miz top­rak ana önce ana­la­rı­mız olan kız­la­rı­nı do­ğur­du, onlar da oğul­la­rı do­ğur­du. Onun için ilk insan top­lu­luk­la­rı Top­rak Ana’yı kut­sal say­dı­lar. Onlar Top­rak Ana’nın yan­sı­ma­sı olan Doğa için­de onun bir par­ça­sı, onun dostu ve onun ra­ki­bi ola­rak ya­şa­mak için mü­ca­de­le edi­yor­lar­dı. Bu süreç için­de Gök­yü­zü ’nün Top­rak Ana ile iliş­ki­si­ni kendi di­şi-er­kek döl­len­me ve be­re­ket iliş­ki­si için­de an­la­ma­ya baş­la­dı­lar. Gök­yü­zü yüce oldu, gök­yü­zü­ne ula­san dağ­lar Top­rak Ana’nın dağ­la­rı yü­ce­li­ğe ulaş­tı­ğı için kut­sal­laş­tı. Daha insan do­ğa­nın bir par­ça­sı ola­rak ken­di­ne “ya­ban­cı­laş­ma”mıştı. İnsa­nın ilk dü­şün­ce sis­te­mi olu­şu­mu ken­di­ne ya­ban­cı­laş­ma­mış bir et­ki-tep­ki fa­ali­ye­tin­de kök sal­ma­ya baş­la­dı.

Bu top­lu­luk­la­ra mo­dern sos­yo­lo­ji “bar­bar”(gö­çe­be) adını ver­miş­tir. Bar­bar­lar ken­di­ne ya­ban­cı­laş­ma­mış, doğa ile iç içe ya­sa­yan ona saygı gös­te­ren, onu kut­sa­yan in­san­lar ola­rak bir­bir­le­ri ile kan ba­ğıy­la bü­tün­leş­miş komün top­lu­luk­la­rı­nı oluş­tur­muş­lar­dı. Ama or­tak-emek üre­ti­yor­lar ve üle­şi­yor­lar­dı. Asil be­lir­le­yi­ci olan bu ey­lem­di. Kadın ya­ra­tan ola­rak kut­sal­dı, kan-ko­mü­nü­nün li­de­riy­di. İlk sa­vaş­çı da oydu, yav­ru­la­rı­nı ko­ru­mak için mü­ca­de­le eden. Gü­nü­müz­de gö­çe­be Moğol “yurt”la­rın­da hala ka­dı­na gös­te­ri­len saygı geç­miş­te­ki ken­di­ne ya­ban­cı­laş­ma­mış in­san­dan bize kalan bu kut­sal mi­ras­lar­dan bi­ri­dir.

Bar­bar ko­mün­le­ri folk­lor ola­rak kendi ge­le­nek­le­ri­ni ya­ra­tır­ken ilk ma­sal­la­rı­nı oluş­tur­du­lar. Bu­ra­da yü­cel­ti­len do­ğa­dır ve onun ço­cuk­la­rı ola­rak in­san­lar­dır. On­la­rın ya­ban­cı­laş­ma­mış iliş­ki­le­ri­dir.

Peki, in­sa­nın ken­di­ne ya­ban­cı­laş­ma­sı nedir? Nasıl baş­la­mış­tır? Gü­nü­müz­de­ki bütün çar­pık­lık­la­rın ve “düş­man”lık­la­rın en temel kay­na­ğı iste bu “ya­ban­cı­laş­ma”dır? Adım adım bu “ya­ban­cı­laş­ma”yı teş­his edip, teş­hir et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğım.
28.12.2018 - BURHANİYE- Körfez Bakış