Sevinmek ve Üzülmek Erken ! 'YD" Kararları

SEVİNMEK ve ÜZÜLMEK ERKEN !  ‘YD’ KARARLARI ! 

Susurluk tan sonra, Bandırma da Meclis üyeliği düşürülen (4) AKP li, (1) CHP-İYİ PARTİ şimdi Bağımsız (5) üye konusu Türkiye gündemine girmişken, Balıkesir İdare Mahkemesi’nin verdiği (Y)ürütmenin (D)urdurulması Kararları karşısında, meclislerin bu eylemlerinin MAHKEME DUVARINA TOSLADIĞI, düşürülen üyelerin mahkeme kararı ile geri döndüklerine dair... bir sevinç açıklamaları ortalığı kapladı. Düşürülmesi için oy veren meclis üyelerinde ise, nedense ; büyük bir suskunluk ve hüsran ve üzüntü hakim oldu. DEVAMSIZLIKLARI yüzünden, meclis üyelikleri bakımından "gereksiz" sayılarak, düşürülmeleri konusunda... ön alan gazeteci-yazar benim! 

Eyyy taraflar : ( Susurluk-Bandırma Belediyesi ve Meclisleri ve Hukuk Bürolarında çalışan maaşlı avukatları, Meclis üyeliği düşürülen üyeler ve Avukatları (ünvanı AKP B.Ş Meclis üyesi de olan) Av. M.Birol ŞAHİN...) 

...Kararlı olacaksınız eyy taraflar, inançlı ve azimli olacaksınız, sabırlı olacaksınız arkadaş ! Kayaları eriten veya yok eden, dalgaların gücü değil, devamlılığıdır ! Hukuk, bir gayya kuyusudur ve dibini görmeden, pes etmeyeceksiniz. Yürütmenin Durdurulması Kararları, YARGILAMA SAFAHATININ ilk ara kararı olup, doğruluğu hemen kabul edilecek, kesin kararlardan değildir. Başladınız, devamını... hem de liyakatla yerine getireceksiniz ! 

Arz ve izah edecek olursam ;  

HUKUKÇU DEĞİLİM... Amenna ! Ama ; yasa ve yönetmelikler ve mevzuat ve bunlara dair kararlar, içtihatlar, yargılamalar v.d herkese açıktır. Herkes okuyabilir ve faydalanabilir değil mi ? Hatta, duruşmalara girebilir, hatta... kendini zarar gören tarafta görüyorsanız, davalara müdahil olup katılabilirsiniz de... ( Yazıma, hukukçular hukuki görüşlerini yazabilirler.) 

Haa, yasalara ve uygulamalarına bakış açısı bakımından, elbette hukuk tahsili gören hakim-savcı ve avukatlar, hukuk mantaliteleri bakımından daha yetkindir. Ama unutmayalım ki, ne avukatların hukuki görüşleri ve savunmaları, ne savcıların iddianameleri, ne de hakimlerin kararları... TAM DOĞRU ve BOZULAMAZ değildir. Hukuki yerindelik ve yasal isabet, onlar için de sorundur. Danıştay-Yargıtay Temyiz ve T.C Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf ve Bölge İdare ve Anayasa Mahkemesi hatta AİHM bunun için vardır. Yanlış verilen kararlar, bu üst mahkemelerde doğruluğu bakımından incelenip, nihai kararlara bağlanmaktadır. Doğrusu da budur.  

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARLARI nedir, ne değildir ?

YD Kararları, idare ve hukuk mahkemelerinin kesin değilse de, icrai işlem yapılmasını gerektiren, ifa edilmesi gereken, gereğinin yerine getirilmesi usülüne tabi kararlardır. Üstüne, İSTİNAFTA verilecek karardan sonra olay, yani  ‘YD’ kesinlik kazanır ve netleşir. Yani Susurluk ve Bandırma Meclis Kararlarına,  açılan iptal davası ile verilen ‘YD’ kararları, henüz net ve kesin kararlar değildir. Gülümseyin ! 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI Kararını alan davacı muterizlerin, sevinmeleri normaldir de... bunu yasal sonuç, nihai karar ilan etmeleri, yanlıştır. Hele ki ; meclisler mahkeme duvarına tosladı diye, sevinçlerini ayyuka çıkarmak, tamamiyle yanlıştır.  

Yürütmenin durdurulması kararı, açılan bir idari davada, idari işlemin hukuka uygunluk karinesini askıya alarak, uygulamasını... esastan karar verilip en geç dava sonuçlanıncaya kadar erteleyen, idare hukukuna özgü, bir yargı kararıdır. İdari işlemler, hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Belediye Meclis Kararları, bir idari işlem statüsündedir. 

SORUN  NEDİR ?  

-YD Kararları ;  açıkça hukuka aykırı ve telafisi güç zarar varlığında verilebilinir ! 

-Meclis Kararları hukuka uygun mudur ? Değil midir ? 

-YD Kararları hukuka uygun mudur ? Değil midir ? 

-İdari işlemin uygulanması halinde, giderilmesi güç veya imkansız... zararlar doğmuş mudur ? 

Kararın tarafları, kendi savunduklarının arkasında olmak için, hukuki süreci sürdürmek zorurda mıdırlar ? Değiller midir ?  

Meclis Kararları, (benim kanaatimdir) görevini yapan meclis üyeleri bakımından hukuka uygundur. ‘YD’ Kararları ise, hukuki kanaatime göre ; düşürme meclis kararı açıkça hukuka aykırı görülerek ve telafisi güç zararlar doğuracağı... yanlış olarak kabul edilip, eksik incelemeyle verildiği için... gerekçeleri de yerinde olmadığı için hukuka aykırıdır. Kararların tarafı kamu olduğundan dolayı, hukuki süreci sürdürmek ve taraflar hukuki haklarını kullanmak mecburiyetindedirler ve kullanmaz iseler; görev suçu oluşması bakımından, görevi ihmal ve suistimal bakımından, hukuki sorumlulukları doğabilir. 

Peki bu kararlar... muhatapları bakımından, telafisi imkansız bir zarar verecek midir ? Bence, o da hayır ! Çünkü, meclis üyeliği düşmesinin telafisi aranamaz ve mağdur olduğunu düşünenler, bir dahaki seçimde tekrar gelebilirler. Meclis, seçim yasağı vermemiştir ki telafisi güç durum doğsun ! Zarar da söz konusu değildir (meclis üyeleri maaş almazlar) ve düşenlerin yerine yedek üyeler geleceği için, idare için de bir zarar söz konusu edilemez. PARTİLER zarar görebilir de, partiler bu davada taraf değildir. 

Telafisi mümkün olamayacak zarar konusunda, Balıkesir B.Ş Belediye Meclisindeki, muhalefetin eline geçecek çoğunluktan ötürü, bundan sonra alınacak B.Ş kararlarında geriye dönülemez deniliyorsa, ben de derim ki ;  

Arkadaş, biz Bandırma Belediyesi Meclis üyesinin, Bandırma üyeliğini düşürdük. B.Ş Meclis üyeliğini değil. Yasalar, ilçelerin belediye meclis üyeleri kendi meclislerinde düşerse, büyükşehirdeki görevleri, devam eder dememektedir. 

Haaa, düşenler... aynı zamanda B.Ş meclis üyesi imişler ! Bu, onların ve partilerinin sorunudur, Bandırma Meclisini ilgilendirmez. Bandırma Meclisindeki (31) üyenin hepsi, B.Ş Meclis üyesi değil ki arkadaş ! Büyük Şehir Meclisinin, kendi mevzuatı var. Kendi sayılarını muhafaza etmek için onlar da, kendi meclislerinde düşen üyelerin yerine, kendi yedeklerini göreve çağıracaklar. Çağırmaz iseler, onlarda suç işlemiş olurlar. Hukuki süreçte kararların tebliğ tarihlerine göre, idarelerin sorumlulukları vardır. 

B.Ş de, kendi üyelerinin devam-devamsızlık ve bunun takibi bakımından görevlidir. Kendi üyeleri için, böylesi devamsız üyeleri varsa, onlar da düşürme kararı alabilirler veya almayabilirler. Kaldı ki, B.Ş Başkanı, bizim Belediye Başkanımızın, daha önceki dönemde B.Ş üyesi olduğunu (5) senede (5) sefer gelmediğini söyleyerek, “bak biz seni düşürmedik ki...” diye savunma yapmaktadır.  

Yürütmenin Durdurulması Kararı ; kural olarak ; davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra verilmelidir (İYUK Md.27/2). Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir (İYUK Md.27/2). 

Bizim olaylarımızda, bilebildiğim kadarı ile ; Susurluk ve Bandırma Belediyelerinin, savunmaları alınmadan ‘YD’ Kararları verilmiştir. Yasalara uygun mudur, uygundur. Hakimin kanaati bu. Ama, işbu savunmalarının alınmaması, eksik inceleme olgusunu yaratacağından, bu husus itiraz ve temyizde, temyiz nedeni olarak dillendirilecektir.  

Susurluk Belediyesi, Balıkesir İdare Mahkemesinin ‘YD’ Kararına, Bölge İdare Mahkemesi nezdinde, nasıl itiraz etti ise ; Bandırma Belediyesi de (7) günlük süre içinde mutlaka ama mutlaka, bir görev suçu oluşmaması için... aynı şekilde Bölge İdare Mahkemesine itiraz etmelidir. İYUKanununda ‘YD’ Kabul Kararına İtiraz dersek: Yürütmeyi durdurma (YD) talebinin kabulü kararına karşı, davalı idare tarafından ileri sürülen itiraz sebepleri, itirazı incelemekle görevli mercii tarafından yerinde görülürse, yani itiraz kabul edilirse, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar verilir. Yürütmeyi durdurma (YD) kararının bu şekilde kaldırılması üzerine, davalı idare dava konusu idari işlemin icrasına devam edebilir. 

Suç Duyurusu : Bilindiği gibi ; İdari mahkemelerin verdiği yürütmenin durdurulması kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlileri TCK Md.257’de düzenlenen görevi kötüye kulanma suçunu işlemiş olur. Görevi kötüye kullanma suçu işleyen, ilgili kamu görevlisi hakkında, cezalandırılmaları talebiyle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabilinir. Bu husus ; kamu kurumunun muhatap olduğu, aleyhindeki YD Kararlarında da ; hukuki sürecin işletilmemesi, yani İTİRAZ-TEMYİZ başvurusu yapılmaması da, görevi ihmal ve suistimal sayılır. Çünkü sorarlar adama...Arkadaş, incelediniz, önergeler verdiniz ve bir DÜŞÜRÜLMELERİ KARARI aldınız. Bunu, göreviniz olarak yasal buldunuz.  

O zaman, bu yasal savunmanızı sonuna kadar sürdürmeniz gerekmez mi ? Hukuki süreci takip etmeyen meclis, aynen başta olduğu gibi, nasıl ki devamsız üyelerin düşürülmesini istememenin, meclisin düşmesine neden olacağını kendine dayanak yapmışsa, hukuki süreci sürdürmeyen meclis te, aynı sorumluluğunu yerine getirmemekle yine mevcut meclisin düşmesine neden olabilir. Sarhoştum, aydım... denilerek geri vites yapılamaz. 

YAZIYI şöyle bitirelim...Yağlı güreşlerde, dualama yapılırken. Salavat çekilirken şöyle seslenir Cazgır ; “ PEHLİVAN PEHLİVANNN, ALTA DÜŞTÜM DİYE YERİNME, ÜSTE ÇIKTIM DİYE SEVİNME !”  Erken sevinmeyin, erken de üzülmeyin ! Maç devam ediyor arkadaş. Ben de, bu dualamayı yapıyorum şimdi ve tarafların işbu yasaları değiştittirecek, yönetmelikleri değiştittirecek, MECLİS ÜYELİĞİNİN kusurlu ayıp olan, siyaset ve görev etiğine aykırı, devamsızlık yüzünden düşürülmesi olayının, siyaset tarihinde doğru olarak yerini alması için, hukuki mücadelelerinizi sonuna kadar sürdürün diyorum ki, güreş lütfen devam etsin ! 35 toplantının 32 sine, 35 toplantının 25 ine, bir yıldaki 12 ay toplantısının 12 sine gelmemesinin, affı olmasın ve siyaseti yapacaklar da, lütfen adam gibi, liyakatla ve layıkıyla siyaset yapsınlar. Meclislerin ilk gündem maddesi de, gelmeyenlerin izinli sayılması şeklindeki bir ritüel ile,  gerçekleşmesin ! Mazareti olanların mazaretlerini inceleyecek, bir komisyona indirilsin izin ve mazaret talepleri ve halkın meseleleri, meclislerde adam gibi görüşülsün. Yasaların arkasından dolanıp, üste çıkmasın kimse !

 26/03/2022  - RAMAZAN NARİN-NOGAYTÜRK