Narodnik (Halkçı) çizgi.. misyonunu sona erdirmiştir.

 Narodnizm ile bilimsel komünizmin terminolojilerini birbirine karıştırmamak zorunludur.

Kitleye yapılan AJİTASYON ile SINIFIN PARTİSİ'nin BİLİMSEL-epistemolojik çizgisi arasındaki farkı gözden kaçırırsanız radikal bir popülist çizginin savunucusu olabilirsiniz ama SINIFın temsilcisi olamazsınız.

Narodnik(Halkçı) çizgi; 1917 Sovyet Devrimi (İşçi-Asker KURULLARI/ KONSEYLERİ)nin proletaryanın diktatörlüğünü ilan etmesi ile Kapitalizmin gelişmiş olduğu ülkelerde misyonunu sona erdirmiştir. Ama Asya Tipi Üretim Tarzı'nın egemen olduğu Asya'nın emperyalizmin sömürüsü altındaki feodal ve yarı-feodal ülkelerde malum nedensellikten dolayı "işçi-köylü ittifakları" neticesinde burjuva demokrat unsurlarında katılımı ile "halk" cepheleri oluşmuştur. Yine Latin Amerika'da 1980'lere kadar kırın %75'in üstündeki varlığı "halk" (Narodnik) teorileri öne çıkarmıştır. 1990'da SSCB ve "Doğu Bloku" denen "HALK Cumhuriyetleri"nde HALKın bel-kemiği olan küçük burjuva (özellikle öğrenci/ Marx-Engels'in neden öğrenci ve teknokrat düşmanı olduğu böylece tarihsel olarak kanıtlanmıştı) ve toprağa dayalı ve ulusal burjuva sınıflarının önderliğinde KARŞI-DEVRİMlerin iktidara gelmesi ile misyon görev değiştirmiştir. Ne ki 2017'de ülkemizde dahil dünyada KENTleşme %75 oranının üzerine çıkmıştır.

Yani dünya küresel tekelci emperyalizmin egemenliğinde hegemonya savaşı içine girmiştir. Yani SINIFlar artık HALK olarak değil tastamam BURJUVA (+BÜYÜK TOPRAK SAHİPLERİ) yani SERMAYE+RANT ve PROLETARYA (EMEK GÜCÜ) olarak iki asli cephede toplanmaktadır, toplanmak zorundadır- bunu kavrayamayanlar er veya geç kapitalizme hizmet edecektir- ayrıca ediyorlar da ama farkında değiller. Hızla kırlardan kentlere çekilen küçük burjuvazi olarak köylülük, kentlerdeki esnaf, zanaatkar, teknokrat, aydın, gb. küçük burjuva tabakalar hızla lümpen-proleterleşme ve proleterleşme olarak "işsizler yedek ordusu"nun saflarına katılmaktalar ama "halkımız" sonuç olarak kurulan "suni denge" ile gönüllü olarak burjuvazinin fraksiyonlarının saflarından yer almaktadır. 15 yıllık AKP iktidarı bunun kanıtıdır. Latin Amerika'da da hala "halkımız" duygusal masturbasyonunda inat edenler gerilerken ya da elde ettikleri mevzileri zayıflatırken; İşçi ve Emekçi SINIF cephesinin altını çizen Venezuela'da kent ve kır proleter SINIF tabanlı Silahlı Milis Gücü oluşturulmuştur.

Ajitasyon olarak HALK (İşçi ve Emekçiler) olarak altı çizilerek kullanılabilir ama bilimsel sosyalizmin proleter devrimci teorik literatürü içinde Komünist Parti, özyönetim olarak-KOMÜN, özsavunma olarak KIZIL MUHAFIZLAR ve KIZIL ORDU kurar.

Milis ise emekçilerin gönüllülerinden seçilmiş "polis" kolluk gücüdür. Yani 1970'lerde bizlerin üç-beş kitap okuyarak giriştiğimiz ve yenildiğimiz pratik için vurguladığımız teorik saptamaların 47 yıl sonra zaman-mekan ve materyalist tarihsellik açısından nostaljik değerinden başka sadece romantik bir değeri vardır. Ayrıca mezhepsel "feda" mistizmine dayanan "direniş" öykülerinin yerine nesnel gerçekliğin "tarihte zorun rolü" olarak SAVAŞmak askeri sanatına bırakmasını da belleğimize yerleştirmek zorundayız. Geçmişin eleştirisini "sert" olarak yapmak benim hakkımdır; çünkü THKP-C/1970'e ilk kuruluşunda katılan, 1 No:lu bildirideki eylemlerden birini gerçekleştirmiş ve 1975'e kadar örgütüme (Kızıldere sonrası fiilen dağılmıştık) sadık kalmış olarak benim tarihsel görevimdir de bu, işinize gelir ya da gelmez... Ama devrim kadrolarla ihtilal durumlarında yapılır. Proleter devrimcinin görevi adam vurmak değil, ihtilal durumlarını denetim altına alarak devrimi gerçekleştirmektir. Gerisi masturbasyon palavraları. nokta...