Proleter- Burjuvazi !?

PROLETER - BURJUVAZİ ?

Marxist olmak sadece kapitalizme ait beylik ezberleri ve devrimci ajitasyon ezberlerini nakarat halinde temcit pilavı yapmak değildir.

Tekelci kapitalizmin siyasal ekonomik alt yapısını, üst yapısını ayırt etmekte önemli, bilim ve tekniğe önem vermek daha da önemli; çünkü yeni üretim güçleri, yeni üretim ilişkiler doğruyor; bu ille de yeni üretim biçimi doğacak anlamına gelmiyor, fakat gözden kaçırılmaması zorunlu olan koasun devrimi zorlamasıdır; ancak post modernist bilim-teknoloji çarpıtmasına da muhakkak dikkat edilmelidir.

Genelden özele dönersek; teori üretemeyenler, ölüme güzelleme yapmayı bile pratik saydıklarından bir türlü praxisi yaşama geçiremiyorlar. Egemen sınıfın çizdiği çember çizgisi bütün en devrimci çığlıklara rağmen aşılamıyor. Bu arada kapitalizmin eşitsiz gelişim pratiğine göre egemen çokuluslu tekelci sanayinin terk ettiği alanlar başka yerli sanayiciler tarafından modern tekniklere uygun olarak doldurulabiliyor. İşte bunun örneklerinden biri aşağıdaki haber....

Aslında marxist geçinen örgütsel yapıların yayın organlarında bunun irdelenmesini bekleriz.

Dış pazara açılan yerli burjuvazi emek-gücünü kiraladığı Türk işçi sınıfına da küresel pazar payından nemalandırıyor mu? Bazı metal iş kolunu işçilerinin greve gittiği günümüzde bu sorulmalıdır. Çünkü XIX -XX.yy. ekseninde İngiltere, Fransa gibi ülkeler emperyalist saldırganlıkla dış pazarları ele geçirip ürettikleri metalarını sattıklarında kendi işçi sınıflarını nemalandırmış böylece Marx-Engels'in tanımı ile bir "proleter-burjuvazi" oluşmuş, bunlarda burjuva patronlar adına işçi sınıfı içinde grev kırıcı, sendika bozucu gönüllü görevler ifa etmişlerdi.

Bu aynı zamanda sosyolojik bir alan araştırma konusu.

Türkiye'nin "emperyalist"leşmenin neresinde olduğu sorusuna da doğru cevap arama kaygısı...

HALİD ÖZKUL - BURHANİYE - EYLÜL 2018

EK: İLGİLİ MAKALE

NATO STAY BEHİND..YAŞAR KEMAL, PROLETERYA,BURJUVAZİ VE SABETAYİST ZİNC,R

NATO Stay Behind Ergenekon şebekesi kurulurken kurulan Hürriyet Holding'in baş romancısı Yaşar Kemal bizim duygusal solcularımız ve "devrimci"lerimiz tarafından hala inatla çok sevilir. Etnik milliyetçilerin sevgisini anlıyoruz. Zaten makale onu anlatıyor. Ama bizim ezberciler siyasette olduğu gibi aktüalitede inatla burjuva ideolojisinin kumsalında kafayı kuma gömmeye devam ediyorlar. 21.yy.ın ilk çeyreğinin son beş yılına girilirken ne dünyada ne de ülkemizde sınıflar mücadelesinin dışında kalmaya çalışanlar o nesnel gerçek zorunluluğunda emperyalizmin figüranı olarak kaldıklarını asla fark edemeyeceklerdir...

"Yaşar Kemal, ilk evliliğini İsviçre'nin önemli medya kuruluşlarından birinin sahibi, Yahudi lobisinin önemli isimlerinden birinin kız kardeşi Thilda ile yapmıştı. Thilda öldükten hemen sonra evlendiği kişi de yine dikkate değer bir kişi. Baban aşiretinden bir hanımefendi. Önce Baban aşireti kimdir, ona bir bakalım: Kuzey Irak’ın Süleymaniye bölgesinde bulunan “Baban Aşireti”, Osmanlı devletine karşı en büyük üç Kürt İsyanından birini gerçekleştiren köklü kabile konumundaydı. Baban aşireti, Osmanlı'ya karşı 1806-1808 Babanzade Abdurrahman Paşa İsyanını, 1812’de Babanzade Ahmet Paşa isyanlarını başlatmıştı. Aşiret bundan sonraki Kürt isyanlarına da destek olmuştu. Babanlar veya Babanzâdeler olarak bilinen aile 17. yüzyılın ikinci yarısında Baba Süleyman ile başlayan, geniş bir Kürt ailesi olmaktaydı. II. Abdülhamit, Baban ailesiyle iyi ama dikkatli ilişkilerden yanaydı. Nitekim Dâhiliye ve Harbiye Nazırı Baban Aşiretinden Abdurrahman Paşaydı. Babanzade ailesinin ileri gelenlerinden Mustafa Zihni Paşa, 1848'de Süleymaniye'de doğmuş; öğrenimini Bağdat'ta tamamlamıştı. Üstad-ı Mason Mithat Paşa’nın Bağdat Valisi iken "mühürdar"ı yapılıp, böylece memuriyet hayatına başlamıştı. 1929'da İstanbul'da vefat eden M. Zihni Paşa'nın "İlim ve İslam", "Mikyasu'l-Ahlak”, "Kuvay-ı Maneviyye", "İslam'da Hilafet" isimli eserleri vardır. Babanzade Mustafa Zihni Paşa'nın; Ahmed Naim, İsmail Hakkı, Hüseyin Şükrü adında 3 oğlu ve Hikmet adında bir kızı daha vardır. Babanzâde ailesinden Babanzâde Ahmet Naim, Mustafa Zihni Paşa’nın en büyük oğludur. Babanzade ailesinin bütün evlatları ve torunları Galatasaray Lisesi mezunudur. Yeni kuşak torunlarının tercih ettiği lise daha çok Saint Benoit Fransız Lisesi olmuştur. İlk tahsilini Bağdat'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a gelen Ahmed Naim, 1891'de Galatasaray Lisesi'ni, 1894 yılında da Mülkiye Mektebini bitirdi. Naim, 1895'de ek görev olarak Galatasaray Lisesi'nde Arapça hocalığını seçti. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından sonra tamamen "Maarif Nezareti"ne geçti. Ahmet Naim, Ekim 1918-Ekim 1919 tarihleri arasında kısa bir süre Darülfünun'un umum müdürlüğüne (rektörlük) de getirildi. 1919 yılında Ayan Meclisi'ne üye seçildi. Babanzade Ahmed Naim Bey (1872-1934), siyasal İslamcı düşünürlerin önde gelen isimlerindendi. İslamcı fikir hayatının oluşmasında büyük emeği geçti. Babanzade Ahmed Naim, son devrin mutasavvıflarından Fatih Türbedarı Ahmed Amiş Efendi’nin torunlarından, Fatih Dersiamlarından Hasan Sabri Serinken Efendi ve Ayşe Serinken çiftinin kızları Avniye Serinken ile evliydi. Aynı aileden Ulviye Serinken Tayşi ve Fahri Tayşi’nin kızları Nezihe Tayşi Baban, Babanzade ailesinden Müeddep Baban ile evlendi. Babanzade Ahmet Naim, Halveti tarikatına mensup birisiydi. Fatih türbedarı Amiş Efendi’nin hem damadı, hem de müridiydi. Darülfünun’da rektörlük yapan Babanzade Ahmet Naim Bey Üstad Masondu. Bir dönem Darülfunun’da rektörlük yapan son Şeyhülislam Musa Kazım Efendi de 33. dereceden mason’du.[4] Ahmet Naim’in en yakın arkadaşlarından ikisi Mehmet Akif Ersoy ve Elmalılı Hamdi Yazır’dı. Talk show programcısı Okan Bayülgen’in de anne tarafından büyük dedesi olan Elmalılı Hamdi Yazır’ın akraba çevresi hep Üstad Masonlardan oluşmaktaydı. Murat Bardakçı’nın kayınpederi İbrahim Manav'ı sahaflar çarşısına kazandıran isim Babanzade Ahmet Naim’di. Babanzade Ahmet Naim ile tanışan İbrahim Manav Bey, mesleğe 1951 yılında sahaflar çarşısında başlamış ve hat sanatı ile yazma kitaplarda uzmanlaşmıştı. Murat Bardakçı hakkındaki makalemde Babanzadelerin Kürt Yahudisi olduklarını belirtmiştim. Prof. Dr. Yalçın Küçük de bu konuda aynı fikirdedir. “Ahmet Naim bir tarikatçıydı ve köken olarak, Kürt Yahudisi ve tabii masondu.”[5] “İbrani “Baba ve Bava” isimleri için Baba, baban ve benzeri karşılıklar sıralayabiliyoruz.”[6] Soyadı kanunundan sonra soyadlarını Baban olarak tercih etmeleri, bizleri İsim Bilim çalışmalarına yaklaştırmaktadır. Baba İbranice "kıymetli, sevilen, göz nuru" anlamına gelmektir. (-an) ya da (n) Farsça’da çoğul yapmakta “ler ve lar” belirtmeye uymaktadır. Baba ismi Yahudilerce de kullanılmaktadır. Babanzade Ahmet Naim, Türkçülük karşıtı bir İslamcıydı ve Milli mücadeleye soğuk bakmıştı. Ancak Cumhuriyet karşıtı olmasına rağmen Cumhuriyetin tek Üniversitesi, Darülfünun’a Rektör atanmıştı. Onun kardeşleri ise Kürtçü takılırdı. Ama hepsi de Yahudi asıllıydı!? Zihni Paşa’nın diğer oğlu II. Meşrutiyet dönemi entelektüellerinden biri olan Babanzade İsmail Hakkı ise Tanin gazetesi yazarlarındandı. İsmail Hakkı, anayasa hukuku konusunda ülkenin önde gelen isimleri arasında yer almaktaydı. Hatta Atatürk’ün okuduğu hukuk konulu kitaplar arasında Babanzade’nin yazmış olduğu Hukuk-u Esasiye isimli yapıtı da bulunmaktaydı. Babanzade İsmail Hakkı’nın ayrıca “Bismarck ve Yahudi düşmanlığı” konusuna ışık tutan “Dreyfus Meselesi” isimli iki kitap yazmıştı. Bağdat Milletvekili olarak Meclise giren İsmail Hakkı, Eğitim Bakanı olarak görev yapmış bir Türk ırkçısıydı. Kendisi Kürt kimliği ile tanınsa da İsmail Hakkı Türkçülük akımının öncüleri arasındaydı. Musul’da valilik yapmış ve Barzani Kürtlerine karşı etkin tedbirler almış olan Süleyman Nazif arkadaşıydı. Bir diğeri ise Türk Milliyetçiliğinin ideolojik temellerinin oluşturulmasında etkin bir rol oynamış olan Ziya Gökalp olması, enteresandı. Babanzade ailesi’nin fertleri Türkçülük ve Kürtçülük konusunda ikiye ayrılmışlardı. Aile’nin büyük çoğunluğu Kürt milliyetçisiydi ve Kürt devletinin kurulması taraftarıydı. Milli mücadeleye karşı, 2 Ekim 1908 tarihinde kurulan Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti’nin, kuruluşunda en tanınmış üç Kürt ailesinin üçü de yer almıştı. Şemdinan ailesinden Şeyh Ubeydullah’ın oğlu Seyit Abdülkadir, Bedirhan ailesinden Bedirhan Paşa’nın oğlu Mehmed Emin Ali Bedirhan, Baban ailesinden Babanzade Ahmet Naim Bey bu takımdandı. Birinci Dünya Savaşından sonra Wilson ilkelerinin ilanının hemen ardından Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti tekrar aktif hale getirilerek Aralık 1918 tarihinde Kürt aydın ve uleması “Kürdistan Teali Cemiyeti”ni kurmuşlardı.[7] Cemiyetin kuruluşunun en önemli iki ismi de Babanzade ailesinden Tercüman gazetesi Başyazarı Babanzade Hüseyin Şükrü ve Babanzade Fuat’tı. Kürd Gazetesi “Rojî Kurd”ün yazarlarından Hüseyin Şükrü Baban (1890-1979), 1918'de İstanbul'da kurulan Kürdistan Teâlî Cemiyeti'nin genel sekreterliğini yapmış ve Kürt Teşkilat-ı İçtimaiye Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer almıştı. Kürt Teali Cemiyetinden Babanzade Hüseyin Şükrü ve Seyit Abdülkadir, ‘‘Türkiye’de 4-5 milyon, İran’da 3 milyon Kürt yaşadığını, Karadeniz’e kesinlikle bir çıkış arzuladıklarını, İskenderun Limanıyla Dicle ve Fırat’tan yararlanmalarını ve Musul’un tamamen “Kürdistan’a” bırakılmasını savunmaktaydı.[8] Milli Mücadele'ye ve Misakı Milli’nin sınırlarına karşı olan Hüseyin Şükrü Baban, Cumhuriyet kurulduktan sonra, Sabetaist cunta tarafından Cumhuriyetin en önemli Üniversitesinde, Ord. Profesörlüğe çıkarılmış ve İstanbul Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi Dekanlığına atanmıştı. Önemli olan seçilmiş kavimden olmaktı!? Kürt Yahudilerin İslamcı Çocukları!.. Babanzade ailesinden, Hikmet Baban hanım, Hatipoğlu ailesine gelin olacaktı. Bu evlilikten Nermin ve Ali Haydar Hatipoğlu adında çocukları doğacaktı. Oğul Ali Haydar Bey ise Nuray Hatipoğlu ile evlenip yuva kuracaktı. Bu evlilikten olan İlahiyatçı-Yazar Nihat Hatipoğlu özel bir kanaldaki dini programlarıyla tanınmıştı. Ünlü romancımız Yaşar Kemal 2002’de, Babanzadelerden eski Kültür Bakanı Cihat Baban’ın yeğeni Ayşe Semiha Baban ile evlenmişti. Yaşar Kemal İsrail’e gittiğinde Kürt Yahudilerinin köylerini gezmek istemişti. Kemal’in İsrail’e gittiğinde Kürt Yahudi köylerini araması sürpriz ve tesadüf değildi. Yaşar Kemal'in ölen karısı Thilda'nın Yahudi olduğu zaten bilinmekteydi. Babanzade ailesinden Zihni Paşa’nın torunu, Süleyman Hikmet Baban’ın oğlu olan İstihbaratçı Cihat Baban, askeri darbeler döneminde Bülend Ulusu hükümetinde Kültür bakanı olarak görev yapmıştı. Kurucu Meclise Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi olarak katılmış, basın, daha sonraları Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı görevleri de yapmıştı. Ünlü müzik yapımcısı İzzet Öz, Babanzade Ailesinin torunlarından, Fahir ve Suna Baban çiftinin kızları, Hanzat Baban (Öz) ile evli bulunmaktaydı. Anne tarafı Giritli olan, İslamcı yazar Necip Fazıl Kısakürek evliliğini Babanzade ailesinden Ahmed Naim Efendi'yle kardeş çocuğu olan Babanzade Recai Bey'in kızı, Yahya Nüzhet Paşa'nın torunu Fatma Neslihan Baban ile yapmıştı. Neslihan Baban Kısakürek dönemin ünlü Vamp lakaplı sinema sanatçısı Diclehan Baban’ın da ablasıydı. İslamcısı, Türkçüsü, Kürt milliyetçisi Baban ailesi ile hep iç içe olmuşlardı. Babanzade ailesi Cumhuriyete kök salmıştı. Büyük zengin burjuva aileleri de akrabalarıydı. Bu aileler arasında Tümay-Öz–Öber-Köylüoğlu-Avunduk aileleri vardı. Avunduk ailesi Sabetaycıların bir kolu Kapanilerdendir. Avunduk ailesine akraba olan Baban’lar, Nail ve Lucienne Avunduk çiftinin kızları Yasemin Avunduk’u torunları Kaya Baban’a gelin almışlardı. Araştırmacı İstanbul Sevi bir makalesinde bu ailenin Pakraduni (Ermeni asıllı Yahudi) olduklarını da savunmaktaydı. Babanzade ailesi baştan beridir Osmanlı Devleti'ne ve Milli Mücadele'ye karşıydı. Osmanlıya da, Türkiye Cumhuriyeti'ne de muhalif saftaydı. Fakat nasıl oluyorsa, Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet’in en önemli kademelerine taşınmışlardı. Siyasette, Bakanlar Kurulunda, Dini kurumlarda, Üniversitelerde, İş ve sanat dünyasında en önemli noktalarında yer almışlardı. Peki, bu ailenin Cumhuriyetin etkin kadrolarına getirilmeleri, köklü ve soylu entelektüel bir aile olmaktan mı kaynaklıydı? Yoksa seçilmiş doğduklarından dolayı mıydı?

İşte Kürt Yahudi devletinin temelleri de bu zamanda ve bu aile tarafından atılmıştı. Enver Paşa & Zeyno Baran & Hiram Abas. Bazı Türkçü İslamcılar, Kürt aydınlar ile hem akraba hem de dava arkadaşıydı. Enver Paşa 1914'te Padişah Abdülmecit'in torunu (Şehzade Süleyman'ın kızı) Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlı hanedanına damat yapılmıştı. Bu evlilikten Türkân Mayatepek ve Mahpeyker Ürgüp adlı kızları ve Ali Enver Akoğlu (1921-1971) adlı bir oğlu oldu. Enver Paşa öldükten sonra Emine Naciye Sultan, ikinci evliliğini 1923'de Enver Paşa’nın kardeşi (kayınbiraderi) Mehmet Kamil Killigil Bey ile yapmıştı. Enver Paşa'nın kız kardeşi Mediha Hanım ise, Genelkurmay eski Başkanı Kazım Orbay'ın karısıydı.

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası üstad-ı azamlarından Kaya Paşakay, Enver Paşa’nın amcası olan Kutul Amare kahramanı diye tanınan Halil Kut Paşa'nın torunu olmaktaydı. Halil Kut Paşa, Enver Paşa'nın amcasıydı. Türkiye Hür ve Kabul edilmiş Masonlar Locası’nın mason üstadı azamı Kaya Paşakay, Halil Kut Paşa'nın kızı Şükriye Hanım'dan olan torunlarındandı. Enver Paşa’nın ailesinden hep Üstad-ı azam Masonlar çıkmıştı. Enver Paşa’nın Masonluğunu ise “Grand Lodge” Amerikan Büyük Mason Locası tarafından yayınlanan “Masonluk Ansiklopedisi”nde, Columbia Üniversitesinden Akademisyen Ernest Jack tarafından uzun uzun anlatılmaktadır.

[9] İbrahim Ethem Paşa (1818 - 1893), II. Abdülhamit saltanatında 1876-1877 tarihlerinde Şura-yı Devlet başkanlığı, 1877-1878 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıydı. İbrahim Ethem Paşa’nın dört oğlu vardı. İlk çocuğu Türkiye'deki ilk müzeyi açan Osman Hamdi Bey’dir. Diğer oğulları İsmail Galip Bey Mustafa Eldem ve Halil Ethem Eldem'dir. 1990 yılında öldürülen MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas'ın ise büyük dedesidir. Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın torunu olan İsmail Galip Bey’in oğlu (Mübarek Galib Eldem) Hariciye Vekaleti'nde (Dışişleri Bakanlığı) başladığı memurluk hayatını, Milli Eğitim Bakanlığı'nda sıradan bir görevde bitirmişti. Mübarek Galip Eldem kendisi gibi bir "paşazade" olan Munise Hanım ile evlendi. Munise Hanım, Anadolu Umum Müfettişi Şakir Paşa'nın (1838-1899) kızıydı. Bu evlilikten sırasıyla Galip, Memduh, Hüsrev, Roksan ve İskender isimli dördü erkek, biri kız beş çocuğu oldu. Kızı Roksan'ı Hilmi Abas ile evlendirdi. Bu evlilikten ise Cumhuriyet tarihinin belki de en ünlü istihbaratçısı Hiram Abas doğdu. Mübarek Galip Eldem de Kaya Paşakay gibi masondu. Üstad Mason Mübarek Galip, torununa Hiram adını koyarak kimliğini dışa vurmaktan çekinmemişti. Mason tarihinde önemli bir yeri olan "Hiram Usta"nın adı torununa verdiği isimdi. Hatta geniş çevresini kullanarak Hiram Abas'ın MİT'te görev almasına da ön ayak olmuştu. Eski başbakanlardan Fethi Okyar'a, Cemal Reşit Rey ve mimar Sedat Hakkı Eldem'e kadar uzanan akrabalık ilişkilerinin ortasındaki isimdi Mübarek Galip Eldem. Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın soyu birçok kripto aile ile kesişmektedir.

Enver Paşa’nın eski eşi Emine Naciye Sultan ve kardeşi Mehmet Kamil Killigil’in evliliğinden olan kızı Rana Hanım Sultan, Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın torunu diplomat Sadi Eldem ile evlendi. İbrahim Ethem Paşa ailesinden olan Sadi Eldem, Prof. Ethem Eldem'in de babasıdır. Enver Paşa ailesi, kızları Rana Hanım ile Sadrazam İbrahim Ethem Paşa’nın torunlarından Eldem ailesiyle akraba olmuştu. Türkiye’ye felaket senaryoları hazırladığı gündeme gelen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "İsrail Lobisi"nin bir kuruluşu olan Hudson Enstitüsü’ne bağlı “Avrasya Politikası Merkezi Müdürü ve Türkiye Uzmanı” Zeyno Baran, İbrahim Ethem Paşa’nın anne tarafından torunudur. Zeyno Baran, Gazeteci çift Füsun Ağar (Baran) ve Ahmet Uran Baran çiftinin kızlarıdır. Anne tarafından Dedesi Yarbay Ahmet Vefik Ağar, İbrahim Ethem Paşa’nın kız kardeşi, Nuriye Vefik Ağar ile evlenmişti. Lakin Ağar ailesi Selaniklidir, Sabetayistlerin bir kolu Karakaşilerdendir. Kd. Albay Muhittin Taci Baran’ın gazeteci oğlu Ahmet Uran Baran aileye gazeteci bir gelin getirir. Asker dedenin, gazeteci oğlu ve İsrail lobisine bağlı Politikacı torunuydu. Zeyno Baran’ın akrabası olduğu Stoby ailesi, Arusi şeyhi Ömer Fevzi Mardin’in oğlu Ünlü Müzik yapımcısı Arif Mardin ve Latife Mardin’e kadar uzanıyordu. Zeyno Baran ise 23 Ağustos 2007’de ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Polonya asıllı bir Yahudi kökenli Matthew Bryza ile İstanbul'da evleniyordu. Kocası Matt Bryza, 1 Mart tezkeresi geçmeyince Türkiye’nin, özellikle askerlerin cezalandırılmasını istiyordu.

Akrabalık zincirini çıkardığımızda İttihat Terakkinin kurucu Türk milliyetçisi Enver Paşa’nın ailesi, eski MİTçi Hiram Abas, ve İsrail Lobisi’nin Program Direktörü Zeyno Baran, birbirleri ile yakın akrabası çıkıyordu. Büyükelçiliklerimiz, bürokrasimiz, siyaset, iş dünyası, dini ulemamız, ordumuz, 500 yıldır bu bağlantıların içinde bulunuyordu. Bunların en tehlikelisi de dini kurumlarımızda kökleşiyordu. Tartışmaya açıldığında ya Yahudi karşıtı oluyorsunuz, ya antisemitist, ya da ırkçı ilan ediliyorsunuz. İçimizdeki İsrail’i tartışmaya başladığınızda, bu sefer bir kesimin değil, bütün kesimin düşmanı oluyorsunuz. Bir anda Basın kuruluşlarını karşınızda buluyorsunuz. Ya deli ya paranoyak yapılıyorsunuz. Dindar kesimin bile hışmına uğratılıyorsunuz. Bu durum Konverso kökenli Engizitör Thomas Torquema’nın vaazlarını hatırlattı bizlere: "Ey İsrail, Tanrının size verdiği söz gereği: Birçok ulusa hükmedeceksiniz; ama onlar size hükmedemeyecekler." Tora – Devarim 15/6. İktidarla muhalefet akraba, ama Kriptoların iktidarı hiç değişmiyor!

[10] ANAP’ın genel başkanı Turgut Özal, 6 Kasım 1983 seçimlerindeki siyasi rakibi Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin başkanı Org.Turgut Sunalp ile akrabaydı. Babanzadeler ailesinin köklü, kripto bir aile olduğu hatırlatılmıştı. Turgut Sunalp Paşa, Babanzade İsmail Paşa’nın torunu, Ragıp Bey ve Ferise Hanımın kızları Naime Suzan Hanım ile evlilik yapmıştı. Yani birbirlerine iki güçlü siyasi rakip olan her iki siyasetçimizin soyu Babanzadeler ile kesişiyordu. Hatta Turgut Sunalp Paşa, Turgut ve Semra Özal çiftinin kızları Zeynep Özal’ın nikâh törenlerinde şahit bile olmuşlardı. Muhalefet ve İktidar sahipleri aynı aileye mensuplardı. Anlayacağınız seçimler, partiler, hükümetler, muhalefetler hep göstermelikti. Önemli olan “seçilmiş kavimden doğmaktı, Sabetaist ve Kripto Yahudi olmaktı. 1961 ve 1982 anayasaları en çok Sabetaist hegemonyaya yaramıştı. 1982 anayasası ile şekillenen siyasi partiler kanunu, böylelikle sabetayizmin siyasette ve bürokrasi’de güçlenmesine zemin hazırlanmıştı. Bu süreç bizlere, birbirleri ile iş ortağı ve akraba olan bakanlar, siyasetçiler, milletvekilleri ve bürokratlar kazandırmıştı. Siyasette, “parası olan siyaset yapar” mantığı iyice yerleşmeye başlamıştı. Türkiye’yi uluslararası arenada Amerika’ya ve İsrail’e bağımlı hale getiren seçilmiş parlamenterlerin neredeyse tamamı Yahudi asıllıydı.

Seçilmişler kendi soylarından olan devletlerinin politikalarına hizmet ediyorlardı. Seçilmişlerin kalbi burası için değil İsrail için atmaktaydı. Türkiye’de siyasal sistemin yozlaşmasının temelinde yatan en önemli faktör, devletin rant dağıtan bir mekanizma olarak yapılanmış olmasıydı. Yani ekonomik yapı içerisinde, pazarda, üretimde son derece etkin bir mekanizma olan devlet eğer siyasi irade tarafından yönetilecek ve yönlendirilecekse, siyaset yapan insanlar bakımından bunun bir anlamı da, “rant dağıtım sisteminde söz sahibi olmaktı. Devletin milyarlarca dolarlık rant kapısı, Sabetaist hegemonya’nın tekeline alınmıştı. Sabetayist hegemonya’nın en büyük korkusu bu rantı kaybetme telaşıydı. Önseçim sisteminin getirilmesi durumunda bu rantın, Sabetaist hegemonya’dan halkın tercih ettiği insanlara geçmesinden korkulmaktaydı. Sırası gelmişken okurlarımıza önemli bir ipucu hatırlatalım: Bu ülkede sağcısından solcusuna, Kemalistinden ulusalcısına, ılımlı İslamcısından katı şeriatçısına, din düşmanından din istismarcısına, liberal havalısından, hatta Milli Görüşçü takılanlarına kadar; yanlış yönlendirme ve nefsi dürtülerle aleyhtarlık yapanlar hariç, etkili ve etiketli konumda olup ta Erbakan Hoca’ya düşmanlık yapan ve karalamaya çalışan kişilerin aslını astarını araştırınız, sonunda karşınıza Kriptolar çıkacaktır.

“Baba” kelimesi Türkçeye İbranice ve Farisiceden katılmıştır! Yusuf Has Hacip meşhur “Kutadgu Bilig”de otuz yerde baba yerine “ata” kelimesini kullanmakta ve tek bir yerde bile “baba” kelimesine rastlanmamaktadır. “Baba” kelimesinin İbraniceden Farisiceye, oradan da Türkçe ve Kürtçe’ye geçtiği sanılmaktadır. Başka bir ihtimal de, “Baba” kelimesinin, tarihteki meşhur Buhtunnasır işgali sonrası, Yahudilerin Filistin’den İran’a sürgünleri sırasında: Farisiceden İbraniceye katıldığı yolundadır. Her nasıl olursa olsun, “baba” kelimesi Yahudiler arasında: “şefkatli peder, sığınılacak rehber ve saygı değer” anlamında hala kullanılmaktadır. Hatta araştıranlar, dünyanın çok değişik ülkelerindeki Yahudi mezar taşlarında bile “baba” ismiyle kolaylıkla karşılaşacaktır. Yalçıntaş Olayının Perde Arkası Ve Kripto Bağlantısı Sabahattin Önkibar Ankara siyasi kulislerini iyi bilen gazetecilerin başında gelirdi. Özellikle merkez sağda ne olup bittiğini en iyi bilen gazetecilerden biriydi. Murat Yalçıntaş'ı tehdit olayına bambaşka açıdan yaklaşıyor ve ilginç sorular yöneltiyordu. Bunların en ilginci Yalçıntaş'ın merkez sağ bir partinin başına geçip geçmeyeceği sorusuydu. Biliriz ki, soru aslında yanıttır. Yanıtı vermek kolaydır, zor olan soruyu sormak ve gizli olayı gündeme taşımaktır.

Eğer bu soru üzerine gidilirse, yoksa ışığın ucunda AKP mi karşımıza çıkacaktır? İşte sorular: 1- Murat Yalçıntaş’ın CIA ve MOSSAD ajanları ile fotoğrafları vardı iddiasının içeriği nedir? 2- Dolaylı beyana göre fotoğraf fotomontaj eseriymiş... İyi de böyle bir fotomontaj resim için aralarında eski MİT’çilerin de bulunduğu çete 2 milyon dolar rüşveti Murat Yalçıntaş’dan nasıl istemiştir? 3- Ne yani fotomontaja başvuran her çete, önüne gelene böyle tehdit ve şantaj yapabilir miydi? 4-Yoksa Yalçıntaş gerçekten o tür kişilerle bir araya geldi ve bu durum belirlendi de ona gözdağı vermek için mi bu operasyon gerçekleştirildi? 5- Yalçıntaş’ın, Washington-Tel Aviv ve TÜSİAD’ın ortak merkez sağ lider adayı olduğu gerçek midir? İstanbul’da bunun için toplantılar tertiplenmiş midir? 6- Acaba bu operasyon, yoksa bu projeyi bertaraf etmeye mi yöneliktir? Haydi, bir soru da bizden: Yalçın Küçük ve Soner Yalçın’ın Sabetaist-Yahudi kökenli oldukları yönündeki iddialara Prof. Nevzat Yalçıntaş ve Murat Yalçıntaş tarafından niye yanıt verilmemiştir?

**********************************

Yaşar Kemal'in evlendiği hanım: Yaşar Kemal ile Ayşe Semiha Baban'ın sadece çok yakın dostlarına haber verdikleri nikahını 1 Ağustos'ta Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk kıydı. 79 yaşındaki Yaşar Kemal'in Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören 54 yaşındaki eşi Ayşe Semiha Baban, Bilgi Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler dersi veriyor. 1968-1970 yılları arasında Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde eğitim gören ve 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Enstitüsü Pazarlama Bölümü'nü bitiren Ayşe Semiha Baban, daha sonra Harvard Üniversitesi'nde İdari Bilimler üzerine yüksek lisans yaptı. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Baban, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde müdür, genel sekreter vekili olarak görev yaptı. 1983-1991 yılları arasında YASED (Yabancı Sermaye Derneği) Genel Sekreterliği'ni üstlenen Baban, daha sonrra sırasıyla Sandoz Ürünleri AŞ'de Dış İlişkiler ve İnsan Kaynakları Müdürü, Novartis'te İletişim Koordinatörü olarak görev yaptı. Ayşe Semiha Baban, bir süre önce son işi Opel Dış İlişkiler Direktörlüğü'nden ayrılarak emekli oldu. Tarih Vakfı'nın kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Baban, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı), IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği), Halkla İlişkiler Derneği ve Salzburg Seminar in American Studies'in Avrupa Danışma Kurulu üyesi. Baban, Halkla İlişkiler Danışmanlar Derneği'nin de kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Ayşe Semiha Baban'ın aralarında Abidin Dino ve Yaşar Kemal'e yakınlığı bilinen Zülfü Livaneli gibi isimlerin yer aldığı entelektüel bir çevresi bulunduğu ve uzun süredir Yaşar Kemal'le tanıştığı biliniyor." (Tayfun Er. "Erguaniler", "Yalıdakiler", gazete yazıları...)

Bu madalyayı ünlü Fransız burjuva sosyalist düşünürü Jean Paul Sarter: "Ben kanlı bir madalyayı göğsüme takamam" diye reddettiğini anımsatalım. Ruanda Soykırımında da adı geçen general karşısında esas duruşta durmak ayrı bir meziyet.

“Ancak, Afganistan işgalinde ve son Libya işgalinde başrolü oynamış eli kanlı Fransız Genelkurmay Başkanı “Grand Şansölye” Orgeneral Jean-Louis Georgelin'in kanlı ellerinden bu ödülü alıp “Barış!”, “Kardeşlik!” lafları etmesini kaldıracak kadar da saftorik değiliz!

Törendeki şu isimlere bakınız: Mehmet Barlas, Derya Sazak, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birand, Oral Çalışlar, İsmet Berkan!”

(Ahmet Yıldız. 22.12.2011. OdaTV)