Buz Pistİnde SEÇİM!

BUZ PİSTİNDE SEÇİM
Demokrasilerin olmazsa olmazıdır seçimler. Seçmenin belli bir profili ve hakları olur. Seçilecek adayların da yapılacak seçime göre belli şartlara uyması gerekir. İlkokuldan itibaren eski adıyla Yurttaşlık Bilgisi Derslerinde bu konu işlendi. İleriki sınıflarda detaylara inildi. Seçme ve seçilme hakkı önemlidir. Yani bizim toplumumuz yaklaşık on yaşlarından itibaren seçimin ne olduğunu bilir. Sınıflarda görev ve seçim konusu; sınıf başkanları ve sosyal görevlere başkan ve yardımcılarının sınıfta yapılan seçimiyle iyice kavratılır. On sekiz yaşını dolduran genç artık özgür iradesiyle ülke yönetiminde görev alacak kişileri seçme hakkına sahiptir. Bu bizim yurttaşlık görevimizdir. İki elimiz kanda olsa görevimizi yaparız. Ülke yönetiminde, alınan kararlarda payımız olmalıdır. Benim jenerasyonum böyle öğrendik böyle öğrettik. 

Bildiklerimiz, bilip de uyguladıklarımız zaman içerisinde değişti. Ülke yönetiminde görev alacak kişilerde aranılan özellikler yok oldu. Canla başla destekleyerek göreve getirdiğimiz insanlar ikna edilmemize bile gerek duyulmadan görevden alındılar. Seçim sonuçlarına şaibeler karıştı. Sahte oylar, çalınan sandıklar, jeneratörlere giren kediler, kabul görmeyip tekrarlanan seçimler aklımızı karıştırdı. Ne doğrulara güvenir, ne yanlışların aslını arar olduk. Verilen vaatler tutulmadı, adam kayırmalar oldu. Bütün bu olanlar zamanın gereği miydi, yoksa hazır tabletleri sorgulamadan mı yuttuk.?Hepsi gözümüzün önünde çatır çatır hayata geçti. Sorgulayanlar isyan edenler, canını ortaya koyanlar olmadı mı? Oldu! Hem de nasıl oldu! Ama bizim toplumumuzda bir aymazlık var. Ayağımız suya ermeden, etrafı suyun bastığını farketmiyor, farketsek de birileri sorunu çözsün diye bekliyoruz. Dünden bu günden söz etmiyorum elimizde kalanla yetindik. Benim bildiğim en az elli yıl geçmişi var yaşananların. Oy verdik, gerisini takip etmedik. Sormadık sorgulamadık, soranlara destek çıkmadık. Korumamız gereken haklar değerler yontuldu biz kalana şükrettik Buz pistinde oy vermeye koştuğumuzu farkedemedik. Hayal kırıklıkları yaşadık.

Yine akıllanmadık.

Önümüzde belediye seçimleri var. İlçemizde günlerdir hareketlilik devam ediyor. Konuşmalar yapılıyor, broşürler dağıtılıyor. Herkesin kendine göre iyi kötü bir fikri var ama; çoğunluğun pek de umrunda değil kimin seçileceği. Büyükşehir ile küçük yerleşim birimlerinde seçime katılmanın önemi farklı idi şimdi ise bu fark uçuruma dönüştü. Eskiden kolayca çözdüğümüz işler için ARTIK BÜYÜKŞEHİRE GİTMEK ZORUNDA KALIYORUZ.

Çünkü bilinen bir gerçek var. Büyük Şehir Belediyeleri hak ve yetkileri küçük belediyelerden aldılar. Yani işi kotaran Büyük Şehir Belediyesi küçük belediyeler sembol koltuklarda oturan çok da yetkisi olmayan görevliler. 
Halen geçerli olan şöyle bir madde var; İmar düzeni ve temel alt yapı hizmetlerinin zorunlu kıldığı durumlarda, küçük belediye ve köyler, büyükşehir belediye meclisinin kararı ve İçişleri ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlar. Belediyemize ait sandığımız yerler; bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyükşehir belediyesi sınırları içine veya sorumluluğuna alınabiliyor. Yanlış anlamıyorsam; bunun anlamı küçük belediye sınırları ve yetkileri her an değişebilir. Büyükşehir belediyesi sınırları içine katılan ilçe belediyeleri ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediyeler, büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesine dönüşür. Diğer belediyeler ile köylerin tüzel kişiliği kalkar deniyor. Tüzel kişiliği kalkan belediyelerin katılacağı ve köylerin mahalle olarak bağlanacağı belediyeler, Bakanlar Kurulu kararında belirtiliyor. 

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarının bir kısmına göz atar mısınız? 

Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak .

Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek.
Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirme Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak.
Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.

Geriye ne kaldı????????

İşte İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri.; 
Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Alt kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.
Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.
Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Elektrik, su, doğalgaz işlemlerinde belediyemizin bir yaptırım gücü yok.

ÖZET OLARAK;

Büyükşehir Belediyelerinin dediği şu ( Büyük dağlar benim. Küçük dağlar da babamla ikimizin.) Bandırma Belediyesine kim başkan olursa olsun yetki ve sorumluluğu sınırlı olacak. Esas karar ve yetki büyükşehir belediyesinde.

Bütçe de tabii aynı ellerde.
Seçimlere mutlaka katılıp vatandaşlık görevimizi yapalım. Doğru bildiğimiz kişiye oyumuzu verelim.Ama, ilçe belediyesinden beklentimiz asla yüksek olmasın. Şu şartlarda; yapılan işlerle başkanımıza övgüler yağdırıp noksanlar ve hatalar için onu linç etmeyelim. Yetki ve sorumlulukların belli olduğu makam için birbirimizi kırıp incitmeyelim. Asıl olan; görüşünü benimsediğimiz partiyi dikkate alalım. Büyükşehir Belediye seçimine yoğunlaşalım. Ayni partinin adaylarından birini desteklerken diğerini acımasızca eleştirmeyelim. Eleştirdiğimiz kim olursa olsun, yüzyüze bakacağımızı unutmayalım.

Çirkinleşmeyelim.
ULVİYE KARA AKCOŞ