Burhaniye Çevre Platformu'ndan Siyasi Parti ve Siyasilere" Vebali Sizlerin Boynuna Olacaktır"

Burhaniye İvrindi  sınırları içinde kurulan Tümad  madencilik sahası ile ilgili  Burhaniye Çevre Platformu'ndan yapılan açıklamalar ve  CHP meclis üyelerinin Balıkesir Büyükşehir Belediye meclisindeki tutumuna  yönelik eleştiriler üzerine  CHP İl Başkanı Serkan Sarı'nın süreçle ilgili "algı operasyonu yapıyorlar " şeklinde açıklamalarından sonra  BURÇEP Burhaniye Çevre Platformu   önerge değil ,komisyondan raporun oylanması ile  madenin aklandığı iddia etti ve   basına ve kamuoyuna başlıklı bir bildiri yayınladı..

Açıklama metni : 

BASINA VE KAMUOYUNA

Gündemi takip edenler hatırlayacaktır, Mayıs ayı başında, Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, MADRA’da faaliyet gösteren ve TÜMAD MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından işletilen altın madenini ziyaret ettiğini hep birlikte öğrendik. Varlığını öğrendiğimiz günden itibaren mümkün olan her kanaldan doğaya, insana vermesi olası zararlarını anlatmaya çalıştığımız madenin, pandemiye rağmen çalışmaya devam ettiğini de bu vesileyle öğrenmiştik. Halkın oylarıyla iş başına gelen ve asıl görevi halkın çıkarlarını korumak olan büyükşehir belediye başkanı Yücel Yılmaz’ın bu ziyaret sırasında maden şirketine övgüler düzen beyanları ise pek çok kişide olduğu gibi BURÇEP’te de tepkiye neden oldu ve doğal olarak tepkimizi 38 kurumun da imzaladığı bir basın açıklaması ile dile getirdik. Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın bu ziyaretinin ve maden hakkında övgüler içeren beyanlarının nedenini ise kamu oyuna, basın açıklamamızdaki şu satırlarla açıklamaya çalıştık; “Ayrıca buradan bir kez daha, sözde “çevresel denetimden olumlu rapor aldığı” değerlendirilmesinin, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile onandığını da unutmadığımızı belirtmek istiyoruz” Büyük şehir belediyesi meclisinde kabul edilen önergeye dayanak olan raporun ve bu önergenin oybirliği ile kabul edilmiş olmasının, sayın belediye başkanına bu ziyareti yapabilme rahatlığı sağladığı kanaatiyle paylaştığımız bu satırlarda bir hata yaptığımızı fark ettik. Karar oy birliği ile değil, 3 RED oyuna karşı 81 KABUL oyuyla alınmıştı. RED oyu veren meclis üyelerine karşı haksızlığa yol açacak hatamızı düzeltmek gerekiyordu elbette. Sosyal medyadan durumu açıklayan paylaşımlarla RED oyu veren üyeler Ahmet Erkal, Süleyman Cengiz Dikici ve Ayhan Halil’e teşekkürlerimizi ve durumu açıklayan oylama listesini paylaştık. Sosyal medyada yoğun biçimde tartışılmaya başlanan konu, haklı olarak kitlelerin tepkisine neden oldu. Tepkileri takiben, siyasi partilerden ve siyasetçilerden kamu oyuna hitap eden ve zaman zaman tepki gösterenleri suçlayan açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalar üzerine bu metni basının ve kamu oyunun takdirine sunma gereği duyduk. Zira bazı siyasi partiler ve siyasetçiler tarafından kamu oyuna verilen beyanların, halkı aydınlatmaktan, halkın beklentisi olan özeleştiriden son derece uzak, hatta tepki gösterenleri suçlar mahiyette olduklarını üzülerek gördük.

BURÇEP NEYE TEPKİ VERİYOR?

Giriş bölümünde de açıkladığımız üzere, öncelikle halkın yararına çalışması, halkının yanında olması gereken bir büyükşehir belediye başkanının, halk ve doğa için büyük riskler üreteceği kesin olan bir maden şirketinin halkla ilişkiler müdürü gibi davranmasına tepkiliyiz. Belediye başkanı Yücel Yılmaz’ın bu konudaki rahatlığının Kasım 2019 meclis toplantısında oy çokluğu ile alınan karar ve o karara dayanak rapor olduğu gerçeği ise bizleri üzmüş, tepki vermeye zorlamıştır.   .
Balıkesir Büyük Şehir Belediye Meclisi’nin 19.11.2019 tarihli oturumunda 81. Gündem maddesi neydi? Önce bunu kısaca özetleyelim. MADRA’ da TÜMAD MADENCİLİK tarafından işletilen İvrindi- Burhaniye altın madeninde meclis çevre komisyonu tarafından, uzman kişilerin katılımı ile 07.11.2019 tarihinde yapılan denetleme çalışması sonucu, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Ve Kontrol Daire başkanlığı tarafından hazırlanan raporun oylanarak oy çokluğu ile kabul edildiği bir gündem maddesidir. 81 numaralı madde. Bu maddenin gündeme alınmasının nedeni, CHP Balıkesir İl Başkanı sayın Serkan Sarının beyanından anladığımız kadarıyla, “çevre duyarlığı ile madenlerin düzenli periyotlarla denetlenmesi konusunda 08.08.2019 tarihinde verdikleri bir araştırma önergenin” sonucudur. Kamu oyunun bu önergeye bir tepkisi tabii ki yoktur, olamaz da. Ancak sayın Serkan Sarı “Hazırlanan bu rapor madenin yapmış olduğu çalışmaları yakından takip edilmesi ve periyotlarla denetlenmesi gerektiği yönünde bir rapor olmasına rağmen bu rapor kamuoyuna başka şekilde aktarılmış ve farklı bir şekilde anlaşılmıştır.” Şeklindeki beyanıyla ya raporu   ya da tepkileri doğru okuyamadığını göstermektedir. Sayın Sarı’nın bahsettiği, raporun değil, önergenin içeriğidir. Raporun içeriği ise onaylanması hiçbir şekilde mümkün olamayacak şekilde yanlı ve bilimsellikten uzaktır. Raporun en başından  itibaren başlayan yanlı tavrı açıklamakta yarar görüyoruz.
Raporun 1. Ve 2. Maddesi incelendiğinde, işletmenin mevzuata uygunluğunun, gerekli izin ve ruhsatlara sahip olup olmadığının sorgulandığını görüyoruz. Bu maddelerde kabul edilemez bulduğumuz husus, sorunun çevreyi, doğayı ve insan yaşamını dikkate almayan yasal mevzuat olduğu ve kavganın yürürlükteki mevzuat hükümlerinden kaynaklandığının dikkate alınmadığıdır.  Raporun 3. Maddesi son cümlesi “… gerçekleşen teknik ziyarette,madencilik faaliyetlerin yürütülmesi hususunda olumsuz bir durum görülmediği;” denmektedir. Yani, maden sahasına çıkan heyet, kesilen ağaçları,  çıplak bırakılan dağları, işgal edilen meraları, alandaki siyanürün varlığını ve ağır metallerle birlikte siyanür içeren pasa dağlarını sorun olarak görmemiş, işin asıl kötü yanı KABUL oyu verenler de buna İKNA olmuşlardır.
İçler acısı vaziyet, raporun 4. Maddesi ile daha da can yakmaktadır. 4. Madde aynen şöyledir; “İlgili tesiste hava ve toz emisyonları, su, toprak, gürültü, bio-çeşitlilik ve titreşim yönetimindeki sistem ve süreçlerde,ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki yaptırım ve limitle uyulduğu ve üretim süresince periyodik çevresel ölçümlerin (…) yapıldığı, Çevre Bakanlığı’na ve kredilendirme kuruluşlarına verilen taahhütlere uygun ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesinin amaçlandığının

(BURAYA LÜTFEN DİKKAT!!) İLGİLİ TESİS YETKİLİLERİ TARAFINDAN BEYAN EDİLDİĞİ?…
Anlaşılan odur ki, denetim raporu, denetlenenin (TÜMAD’ın) beyanı üzerine hazırlanmıştır. Bu raporun yansız ve bilimsel verilere dayanarak hazırlandığını ve güvenilir olduğunu kim söyleyebilir.
Raporun bütününe baktığımızda ise CHP Grubu tarafından verilen önergenin  özü olan “oluşmuş olan çevre tahribatı ile olası insan sağlığına etkilerine yönelik” tek bir değerlendirmede bulunmadığı gibi önümüzdeki yıllarda ruhsat almak isteyecek maden çıkarma işlemlerine dair çözüm önermemesidir.
Gündem maddesi, bu rapor ışığında, “Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızca konu ile ilgili olarak yetkili kurumlar İle koordinasyonun sağlanarak alanında uzman kişilerce gerçekleştirilecek belli süreli denetim/gözetim/analiz sonuçları vb. tespit unsurlarının oluşturulması ve bu tespit unsurlarınca ilgili dairece değerlendirilmesinin uygun olduğuna dair 07.11.2019 tarih ve 10 sayılı Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun komisyondan geldiği şekliyle (oy birliğiyle imzalanan bir rapordur) kabulüne ilişkin yapılan oylama sonucunda Ahmet Erkal, Süleyman Cengiz Dikici ve Ayhan Halil’in RED oylarına karşılık 81 kabul oyla, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi”
Bizim bu işten anladığımız şudur, yukarıda eleştirisini yaptığımız türden  raporlar, meclis kararı gereği, bundan sonra da belirli periyotlarla aldırılacak ve TÜMAD’ın pür-ü pak olduğuna ikna olmamız istenecektir.
Siyasi partilere ve siyasetçilere: Bilinmelidir ki itirazımız ve tepkimiz şunadır; gündem maddesine verdiğiniz KABUL oyları aslında hiç bir bilimselliği olmayan (teknik incelemeye katılan uzmanların kim oldukları dahi belli değil) ve TÜMAD’ın beyanına dayanarak hazırlanmış ve itiraz bile etmediğiniz o rapora (!) ikna olduğunuz anlamına gelir. Bundan sonra belli periyotlarlaverilecek benzer içerikli raporlara da itiraz edemeyeceğiniz anlamına gelir. TÜMAD’ın eline büyükşehir belediye meclisinin büyük çoğunlukla onayladığı “ZARARSIZDIR, MASUMDUR, TEMİZDİR ” belgesi vermek demektir. Bu rapor ve gelecekte verilecek benzer raporlar bizleri MADRA’da bir doğa katliamı yaşanmadığına ikna etmez. Keşke sizleri de ikna etmeseydi. Gündem maddesine, dolayısı ile verilen o garip rapora (!) verdiğiniz onay, insanların, ağaçların, börtü böceğin, üveyiklerin vebalini sizlerin boynuna dolayacaktır.
BURÇEP kuruluş amacının gereği, tarafları bilgilendirme görevini de yaparak TÜMAD’ın ÇED dosyalarını inceleme yapmaları ve bilgilenmeleri açısından , talep eden siyasi partilerin ilçe örgütlerine ve meclis üyelerine CD ve PDF dosyası olarak ulaştırmıştır.(CHP ve İYİ PARTİ). Ayrıca; TÜMAD hazırlattığı ÇED dosyalarında da çevreye vereceği olası zararları belirttiği gibi bu zararlı faaliyetlerin 2044 yılına kadar süreceği de belirtilmiştir.

Madenin işletim ruhsatı bu tarihe kadar geçerlidir.
Son olarak, BURÇEP, bağımsız, bağlantısız bir ekoloji örgütüdür. Hiçbir kişi ya da kurum hakkında olumsuz algı yaratmak gibi bir derdi olmaz. Tek derdimiz, bizleri doğru yönetmesi, hakkımızı savunması için oy verip seçtiğimiz insanların ve kurumların işlerini layığıyla yapmasını, yaşam hakkının kutsallığına uygun kararlara imza atmasını beklemek, bu konuda yanlışı gördüğümüzde ise uyarmak, gerekirse tepki vermektir. Bu da bizim her şeyden önce Anayasal hakkımızdır. Bu bağlamda, bazı siyasi partilerin ve siyasilerin son derece eksik, üstelik haksız yere suçlayıcı bulduğumuz açıklamalarını yok sayarak gereğini yapacaklarına inanmak istiyoruz.

BURHANİYE ÇEVRE PLATFORMU/13-05-2020